Ενημέρωση για τις Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 05.07.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, με φυσική παρουσία στο Μοσχάτο Αττικής, στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα 724 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 112.446.742 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή 82,65% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:
1. Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.163.187 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,75% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 149.828 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,12%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 133.727 μετοχές.
2. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
3. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και τη διανομή μερίσματος.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
5. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.390.804 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,06% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 856.809 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,76% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,18%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 199.129 μετοχές.
6. Ενέκρινε τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.585.256 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,68% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4.861.486 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
7. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 106.428.657 μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,65% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 5.949.638 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,29% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,06%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 68.447 μετοχές.
8. Ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 99.722.725 μετοχές, ήτοι ποσοστό 88,68% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 12.724.017 μετοχές, ήτοι ποσοστό 11,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
9. Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με διετή θητεία και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
9.1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης
Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.563.484 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,66% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4.783.902 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,25% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,09%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 99.356 μετοχές
9.2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη
Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.828.356 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,45% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 618.386 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,55% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων
9.3. Πόλυς Πολυκάρπου
Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.776.826 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 669.916 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,60% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων
9.4. Σοφία Βακάκη
Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.781.336 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,41% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 665.406 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,59% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
9.5. Δημήτριος Κεραμεύς
Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.677.470 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 769.272 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,68% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
9.6. Νικόλαος Βελισσαρίου
Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 104.025.116 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 8.421.626 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,5% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
9.7. Ευανθία Ανδριανού, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.855.729 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,47% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 591.013 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,53% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
9.8. Φώτιος Τζίγκος, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 106.685.365 μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,88% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 5.761.377 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,12% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
9.9. Μάριος Λασανιάνος, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 103.829.922 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,34% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 8.616.820 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,66% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών.
9.10. Σάββας Κάουρας, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.993.583 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,60% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 453.159 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
9.11. Χαράλαμπος Πανδής, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων
9.12. Αργυρώ Αθανασίου, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων
9.13. Ευθυμία Δελή, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων
10. Όρισε και ενέκρινε τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
11. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και όρισε το ύψος της αμοιβής αυτής, δηλαδή για τον τακτικό έλεγχο ποσό 85.000 ευρώ, και (β) και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό 36.000 ευρώ.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 104.558.188 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,98% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 7.888.554 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,02% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.