Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (του άρθρου 2 παρ. 4 ν. 3016/2002)

Με βάση τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3016/17.5.2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξει"? (ΦΕΚ Α 110), το Διοικητικό Συμβούλιο κατ έτος συντάσσει έκθεση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Κατά την εταιρική χρήση από την 1.7.2004 έως και την 30.6.2005, οι συναλλαγές της εταιρείας με τη συνδεδεμένη (θυγατρική) κυπριακή εταιρεία "JUMBO TRADING LIMITED", αφορούν αποκλειστικά πωλήσεις/αγορές εμπορευμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους των εμπορικών συναλλαγών.

Οι κατηγορίες συναλλαγής, ως και η ανάπτυξη των κονδυλίων σε ετήσια βάση έχουν ως εξής:
1.Πωλήσεις Εμπορευμάτων. Το σύνολο των διεταιρικών συναλλαγών σε πωλήσεις εμπορευμάτων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου κατά την ως άνω αναφερόμενη εταιρική χρήση ανήλθε στο ποσό των ευρώ 8.863.714,88 ήτοι: Πωλήσεις εμπορευμάτων της μητρικής προς τη θυγατρική € 8.209.074,99 Πωλήσεις εμπορευμάτων της θυγατρικής προς τη μητρική € 654.639,89
2.Υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις της μητρικής προς τη θυγατρική κατά την 30.6.2005 ήταν ποσό ευρώ 61.673,19. Το υπόλοιπο αυτό προέκυψε ως εξής: ευρώ Υπόλοιπο κατά την 30.6.2004 31.728,74 Πωλήσεις εμπορευμάτων της θυγατρικής προς τη μητρική 654.639,88 Μείον συνολικές καταβολές της μητρικής προς τη θυγατρική -624.695,43 Υπόλοιπο κατά την 30.06.2005 61.673,19 Οι υποχρεώσεις της θυγατρικής προς τη μητρική κατά την 30.6.2005 ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ 2.391.189,23. Το υπόλοιπο αυτό προέκυψε ως εξής: ευρώ Υπόλοιπο κατά την 30.6.2004 2.074.471,73 Πωλήσεις εμπορευμάτων της μητρικής προς τη θυγατρική 8.209.074,99 Πωλήσεις παγίων της μητρικής προς τη θυγατρική 42.020,58 Διάφορες χρεώσεις εξόδων της μητρικής προς τη θυγατρική 2.826,22 Μείον συνολικές καταβολές της θυγατρικής προς τη Μητρική 7.937.204,29 Υπόλοιπο κατά την 30.06.2005 2.391.189,23 3. Απαιτήσεις. Κατ? ακολουθία των ανωτέρω την 30.6.2005 οι απαιτήσεις της θυγατρικής από τη μητρική εταιρεία ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 61.673,19, ενώ οι απαιτήσεις της μητρικής από τη θυγατρική σε ποσό ευρώ 2.391.189,23. Οι εκατέρωθεν αυτές απαιτήσεις σήμερα έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς.

Η παρούσα έκθεση με τον συνοδεύοντα Αναλυτικό Πίνακα να γνωστοποιηθεί προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Γλυφάδα, 23 Νοεμβρίου 2005.
Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης Ιωάννης Οικονόμου Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Καλλιόπη Βερναδάκη Ευάγγελος Παπαευαγγέλου Τα Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μέλη Παρασκευή Κάβουρα Γεώργιος Κατσαρός Δημήτριος Σκαλαίος