Ετήσια Γενική Συνέλευση 15.06.2021

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00 μέσω τηλεδιάσκεψης στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr

Δείτε την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 περ. β του ν. 4548/2018 ότι κατά την 21.05.2021, δηλαδή κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 15.06.2021, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας είναι εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 136.059.759 ψήφους. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή και ψήφο στην Γ.Σ.

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Την Έκθεση Αμοιβών και την Πολιτική Αποδοχών

Το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας

Βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Δ.Σ.

Προτεινόμενη τροποποίηση στο καταστατικό

Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τους όρους και προϋποθέσεις εξ' αποστάσεως ΓΣ

Ενημέρωση Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα