Ετήσια Γενική Συνέλευση 27.05.2020

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00  μέσω τηλεδιάσκεψης στην ιστοσελίδα εδώ [www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting]

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνηση παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 2103366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr  


Δείτε την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση

Επεξηγηματικό Σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και σημείωση επί του θέματος 3

Ορθή επανάληψη της Έκθεσης Αμοιβών και σημείωση επ' αυτής 

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή και ψήφο στην Γ.Σ.

Σε εφαρμογή του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Α.Ε.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την 05.05.2020, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.05.2020, ανέρχονται συνολικά σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννιά (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τους όρους και προϋποθέσεις εξ' αποστάσεως ΓΣ

Ενημέρωση Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα