Γνωστοποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου

Σε εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Α.Ε.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την 4.11.2010, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8.12.2010, ανέρχονται συνολικά σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.