Τροποποίηση Καταστατικού της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 15.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, παρέστησαν νόμιμα 589 μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.332.001 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή υπήρξε απαρτία ποσοστού 80,36% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία προβλέπει πλέον και τη δυνατότητα λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξ ολοκλήρου διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Η νέα παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει ως εξής:
«1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, προβλεπόμενου στο Καταστατικό. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4548/2018, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.».