Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος

Γνωστοποιείται ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 8.12.2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 149 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 102.281.226 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 129.942.220 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας (ήτοι απαρτία 78,71% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), αποφασίστηκε ομόφωνα, η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.7.2009 έως 30.6.2010 συνολικού ποσού EUR 24.546.789,67, που αντιστοιχεί σε EUR 0,189 (μικτό) ανά μετοχή (129.877.194 μετοχές). Επί του μερίσματος της χρήσης 2010 θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10%. Διευκρινίζεται ότι το μέρισμα διανέμεται συνολικά σε 129.877.194 μετοχές της εταιρείας, διότι με βάση τον όρο 8.3. του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) οι νέες 65.026 κοινές ονομαστικές μετοχές που προέκυψαν από τη μετατροπή, την 8.9.2010, συνολικά 30.955 ομολογιών αυτού δεν δικαιούνται μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010 ενώ θα δικαιούνται μερίσματος της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι κάτοχοι των 129.877.194 μετοχών, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 28.12.2010 (Record date*). Από την Πέμπτη 23.12.2010, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζουν το άρθρο 5.5. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού του ΣΑΤ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η EFG Eurobank-Ergasias ΑΕ, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως εξής: α) Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες), εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης, β) Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της EFG Eurobank-Ergasias ΑΕ, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο ΣΑΤ, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Η καταβολή του μερίσματος μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 3.1.2011 έως και την Παρασκευή 1.4.2011, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Από την Δευτέρα 4.4.2011 και εφεξής η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μόνον από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη, τηλ. 2104805267).

* Σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date». Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).