Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος

Γνωστοποιείται ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 9.12.2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 105 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 75.389.239 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 129.808.390 κοινών ονομαστικών μετοχών (απαρτία 58,08%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε ομόφωνα, η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.7.2008 έως 30.6.2009 συνολικού ποσού EUR 27.883.984,68, που αντιστοιχεί σε EUR 0,23 (μικτά) ανά μετοχή (121.234.716 μετοχές). Επί του μερίσματος της χρήσης 2009 θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10%, ήτοι το καταβλητέο μέρισμα θα διαμορφωθεί σε EUR 0,207 ανά μετοχή. Διευκρινίζεται ότι το μέρισμα διανέμεται συνολικά σε 121.234.716 μετοχές της εταιρείας, διότι με βάση τον όρο 8.3. του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) οι νέες 8.573.674 κοινές ονομαστικές μετοχές που προήλθαν από τη μετατροπή, την 8.9.2009, συνολικά 4.081.093 ομολογιών, δικαιούνται μερίσματος της εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής, ενώ δεν δικαιούνται του μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι κάτοχοι των 121.234.716 μετοχών, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 29.12.2009 (Record date*). Από την Τετάρτη 23.12.2009, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζουν το άρθρο 5.5. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού του ΣΑΤ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η EFG Eurobank-Ergasias ΑΕ, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως εξής: α) Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες), εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης, β) Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της EFG Eurobank-Ergasias ΑΕ, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο ΣΑΤ, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Η καταβολή του μερίσματος μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 04.01.2010 έως και την Δευτέρα 05.04.2010, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Από την 06.04.2010 και εφεξής η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μόνον από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη, τηλ. 2104805267).

* Σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).