Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της από 12.12.2007 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στην οποία παρέστηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 54,06% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εγκρίθηκε κατ’ απόλυτη πλειοψηφία 99,87% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 19.397.554,56. Δικαιούχοι του μερίσματος τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 0,32) ανά μετοχή για την εταιρική χρήση από 1.7.2006 έως 30.6.2007, είναι όσοι τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ της Παρασκευής 21.12.2007. Από την επομένη εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 24.12.2007, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 4.1.2008 έως και την Παρασκευή 4.4.2008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Από την Δευτέρα 7.4.2008 και εφεξής η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται μόνον από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, τηλ. 2104805267), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.