Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της από 06.12.2006 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δικαιούχοι μερίσματος ευρώ είκοσι τριών λεπτών (€ 0,23) ανά μετοχή για την εταιρική χρήση από 01.07.2005 έως 30.06.2006, είναι όσοι τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ της Παρασκευής 22.12.2006. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 27.12.2006, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 05.01.2007. Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 05.01.2007 έως και την Παρασκευή 06.04.2007 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Από την Δευτέρα 09.04.2007 και εφεξής η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται μόνον από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, τηλ. 2104805267), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.