ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Jumbo A.E.E. γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 27.05.2020 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,062 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από τα κέρδη της κλειόμενης υποδωδεκάμηνης χρήσης 01.07.2019-31.12.2019 ήτοι ποσό Ευρώ 8.435.705,06. Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με την μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής από της 30.01.2020 ποσό ευρώ 29.933.146,98.
Το υπόλοιπο καταβλητέο μέρισμα ανέρχεται στο μικτό ποσό των ευρώ 0,062 ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,0589 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 2.6.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι Δευτέρα 1.6.2020 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Τρίτη 9.6.2020, από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Α.Ε.» ως ακολούθως:
i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.
iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Α.Ε.», για τους υπόλοιπους επενδυτές.
Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Πέμπτη 10.09.2020 και εφεξής, το υπόλοιπου του μερίσματος θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267 υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη).
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «EUROBANK Α.Ε.» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3522085 και 210 3522284.
Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του υπολοίπου μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ 1195/1942.