ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2019

Η Jumbo A.E.E. γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 08.03.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018/2019 συνολικού ποσού ευρώ 25.851.354,21 ήτοι (μικτό) ευρώ 0,19 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Το προμέρισμα, μετά την παρακράτηση φόρου 10%, ανέρχεται σε (καθαρό) ποσό ευρώ 0,1710 ανά μετοχή.
Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 09.05.2019 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής του προμερίσματος είναι η Τετάρτη 08.05.2019. Από τη Τετάρτη 08.05.2019 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προμερίσματος της χρήσης 2018/2019.
Η έναρξη καταβολής του προμερίσματος στους δικαιούχους μετόχους θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14.05.2019, από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.» ως ακολούθως:
i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές, που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.
iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.», για τους υπόλοιπους επενδυτές.
Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Παρασκευή 16.08.2019 και εφεξής, το προμέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267, υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη).
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3522085 και 210 352228.4
Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης προμερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15) από το τέλος του έτους, εντός του οποίου γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη συμπλήρωση της παραγραφής τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ 1195/1942.