ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 15.06.2021
Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8.00μμ, στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO» (η «Εταιρεία»), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000, που βρίσκεται στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, συνήλθε αφού συγκροτήθηκε σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα Μόνο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας
Στη συνεδρίαση παρίστανται τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, κάτοικος …, οδός … αρ. …, με ΑΔΤ … του Τ.Α. …, Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος.
2. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας-Ελένης, δικηγόρος, κάτοικος …, οδός … αρ. …, με ΑΔΤ … του Τ.Α. …, Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος.
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου και της Διαμάντως, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος …, οδός … αρ. …, με ΑΔΤ … του Τ.Α. …, Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος.
4. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου και της Ευτυχίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος …, οδός … αρ. …, με ΑΔΤ … του Τ.Α. …, Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Εκτελεστικό Μέλος.
5. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη και της Συγκλητικής, επιχειρηματίας, κάτοικος …, οδός … αρ. …, με ΑΔΤ … του Τ.Α. …, Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου και της Δημητρούλας, φορολογικός σύμβουλος, κάτοικος …, οδός … αρ. …, με ΑΔΤ … του Τ.Α. …, Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, κάτοικος …, οδός … αρ. …, με ΑΔΤ … του Τ.Α. …, Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος …, οδός … αρ. …, με ΑΔΤ … του Τ.Α. …, Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται και τα οκτώ (8) εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ότι νομίμως συνέρχεται αυτό αυτοκλήτως στην έδρα της Εταιρείας, εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του και δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση αυτού.
Θέμα Μόνο
Επί του θέματος έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, ανέφερε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.06.2021 αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 την εκλογή μιας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 06.11.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Επίσης, τα μέλη της πρέπει στην πλειοψηφία τους να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής και να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή η θητεία της να λήγει την 15.06.2023), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συγκροτηθεί σε σώμα και διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη να εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου και της Δημητρούλας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου και της Αναστασίας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κος Φώτιος Τζίγκος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Μετά από μια σταθερή καριέρα ως επικεφαλής λογιστικής και φορολογικού διευθυντή πολυεθνικής εταιρείας, υπήρξε συνιδρυτής μιας ελληνικής εταιρείας με δραστηριότητα τις φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες. Διατηρεί πρωταρχική ευθύνη για λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στη λιανική, οικονομική και ναυτιλιακή βιομηχανία και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση. Επί σειρά ετών είναι λογιστικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε πολλές εμπορικές ανώνυμες εταιρείες. Επίσης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική διότι έχει διατελέσει επί σειρά ετών ελεγκτής σε ανώνυμες εταιρείες, που δεν υπάγονται στο Μέρος Β άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1 του ν. 4336/2015. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχει αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί η Εταιρεία καθώς έχει ήδη διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Νοέμβριο 2017 δυνάμει σχετικών εταιρικών αποφάσεων με ημερομηνία 08.11.2017.

Η κα Ευανθία Ανδριανού είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου (Pierce), πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κατέχει MBA από το Kellogg Graduate School of Management. Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως auditor σε ελεγκτική εταιρεία ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως στέλεχος Επενδυτικής Τραπεζικής και στη συνέχεια διετέλεσε και Διευθύντρια τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής σε διάφορους οργανισμούς. Από το 2014 απασχολείται αποκλειστικά ως διαχειρίστρια κεφαλαίων στο χώρου του Private Equity, είναι επίσης συνιδρυτής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν σε αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες. Διαθέτει επαρκή γνώση στον χώρο των επιχειρήσεων και στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει και πραγματοποιήσει επενδύσεις στον χώρο των οργανωμένων δικτύων λιανικής.

Ο κος Μάριος Λασανιάνος είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ενώ κατέχει και τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants). Επίσης είναι Certified Fraud Examiner, μέλος του Association of Certified Fraud Examiners καθώς και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης. Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Έχει εργαστεί ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων σε ελεγκτική εταιρεία. Έχει ηγηθεί πολυάριθμων έργων στον τομέα των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων σε υπηρεσίες συνδιαλλαγής και υπηρεσιών. Από το 2019 έως σήμερα εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρικής πώλησης και εισαγωγής ενδυμάτων. Διαθέτει επίσης επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο και στα δίκτυα λιανικής.

` Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης διευκρίνισε ότι όλα τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη διαθέτουν πλην της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή/και την λογιστική, όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους, την αναγκαία πείρα και γνώση και είναι όλα ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία αποδέχθηκε ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τα ανωτέρω τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τριετία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τέλος, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, όποτε απαιτηθεί κατά την κρίση της, την αναγκαία χρηματοδότηση για τη λήψη ανεξάρτητων νομικών, λογιστικών ή άλλων συμβουλών.