Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15.06.2021 εξέλεξε σε απόλυτη εναρμόνιση με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη Γενική Συνέλευση και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Δημήτριος Κεραμεύς, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας
4. Σοφία Βακάκη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Νικόλαος Βελισσαρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.
To Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα και έχει διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την από 15.06.2021 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εξέλεξε τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Τα μέλη αυτής είναι τα εξής:
1. Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της είναι διετής. παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τριετία, δηλαδή λήγει την 15.06.2023.