Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6.11.2019:
Α. Εξέλεξε νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη Γενική Συνέλευση και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:
1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρο του Δ.Σ
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος.
4. Σοφία Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Β. Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Μέλη της Επιτροπής είναι οι εξής:
1. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.