Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 8.12.2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 149 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 102.281.226 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 129.942.220 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 78,71% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε κάθε ένα από τα έξη (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από αυτά, ήτοι:

1. Eνέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ’ αυτών.

2. Eνέκρινε παμψηφεί τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης και η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού EUR 24.546.789,67, που αντιστοιχεί σε 0,189 (μικτό) ανά μετοχή (129.877.194 μετοχές), έναντι ευρώ € 27.883.984,68 που αντιστοιχούσε σε € 0,23 (μικτό) ανά μετοχή (121.234.716 μετοχές) για τη χρήση 2008-2009. Επί του μερίσματος της χρήσης 2010 θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10%. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 28.12.2010 (Record date). Από την 23.12.2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 3.1.2011. Με βάση τον όρο 8.3 του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) οι νέες 65.026 κοινές ονομαστικές μετοχές που προήλθαν από τη μετατροπή, την 8.9.2010, συνολικά 30.955 ομολογιών δεν δικαιούνται του μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010.

3. Με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, με απόλυτη πλειοψηφία 102.267.826 ψήφων ήτοι με 99,99% των εκπροσωπούμενων ψήφων, ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση κατά τη χρήση 1.7.2009 έως 30.6.2010.
 

4. Με απόλυτη πλειοψηφία 82.628.730 ψήφων, ήτοι με 80,79% των εκπροσωπούμενων ψήφων, εξέλεξε την εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου κατά τη χρήση 1.7.2010 έως 30.6.2011 και τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία

5. Ενέκρινε παμψηφεί τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010

6. Με απόλυτη πλειοψηφία 84.983.893 ψήφων, ήτοι με 83,09% των εκπροσωπούμενων ψήφων, προενέκρινε τις αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011 οι οποίες παραμένουν ίδιες με αυτές της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.