Τακτική Γενική Συνέλευση 22.05.2024

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαϊου 2024 και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής,

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 περ. β του ν. 4548/2018 ότι κατά την 24.04.2024, δηλαδή κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22.05.2024, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας είναι εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 136.059.759 ψήφους. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Δείτε σχετικά:

Την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και Συμπληρωματικό σημείωμα για τα θέματα 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης

Την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

Την Έκθεση Αμοιβών για το 2023 και την Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών .

Το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή και ψήφο στην Τ.Γ.Σ.

Τα Δικαιώματα Μειοψηφίας