Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 06.11.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 241 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 110.384.852 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 130.144.117 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 84,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη με ποσοστό 77,47% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, απόφαση περί εκλογής νέου επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία που λήγει στις 06.11.2015, ήτοι:
 

Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη:

1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος.
3. Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ, ιδιωτική υπάλληλος.
4. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας.
 

Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:
1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου, δικηγόρος.
 

Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος και
2. Βίκτωρ Ασσέρ του Μιχαήλ, επιχειρηματίας.