Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 07.12.2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 37 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 29.323.125 επί συνόλου 50.514.465. μετοχών, ήτοι ποσοστό 58,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη ομόφωνα απόφαση περί εκλογής νέου επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία που λήγει στις 07.12.2007, ήτοι:

Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη:
1.Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, Εκτελεστικό Μέλος.
2.Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος, Εκτελεστικό Μέλος.
3.Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ, ιδιωτική υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4.Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας, Εκτελεστικό Μέλος.

Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:
1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου, δικηγόρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1.Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος και
2.Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, ιδιωτικός υπάλληλος.