ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει ως στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιουνίου 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed, ενώ σχετική αναφορά υφίσταται και στον ιστότοπο της Εταιρείας στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/dilosi-etairikis-diakyvernisis/.

Αναφορικά με τις Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα, ο οποίος εφαρμόζεται με βάση την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση» (“comply or explain”), η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει τα οριζόμενα στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.


Δείτε εδώ τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για την χρήση 2023