Κανονισμός Λειτουργίας

Η εταιρεία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) αποτελεί εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της λιανικής πώλησης παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της χονδρικής εμπορίας παιχνιδιών και συναφών ειδών.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας (ο Κανονισμός) συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του ν. 4706/2020. Κατά τη σύνταξή του ελήφθησαν επίσης υπόψη οι διατάξεις των ελληνικών νόμων, κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 28.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, αντικαθιστά και καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του.