Γνωστοποίηση Συναλλαγών


Στα πλαίσια εφαρμογής του Π.Δ. 350/1985 γνωστοποιείται ότι o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης του Γεωργίου, την 19.01.2006, μεταβίβασε λόγω πώλησης 2.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του της εταιρείας, ώστε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, μειώθηκε αναλόγως από 37,24% (ήτοι άμεσα 8,56% και έμμεσα 28,68%) σε 33,28% (ήτοι άμεσα 4,60 και έμμεσα 28,68%).