Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι ο Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης, Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος αυτής, γνωστοποίησε ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, που κατέχει έμμεσα στην εταιρεία μέσω της «Tanocerian Maritime S.A.», που είναι κυρία του 99,99% της μετόχου «Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία», ανήλθε σε 26,79% από 22,17%, την 31.12.2009, όταν λόγω λήξης Σύμβασης Επαναγοράς Μετοχών–Repurchase Agreement, η «EFG Eurobank ΑΧΕΠΕΥ» επέστρεψε σε αυτήν 6.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Jumbo ΑΕΕ, που είχε δανεισθεί.