Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κα Μαρία Χριστίνα Παπαευαγγέλου θυγατέρα του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέβη την 04/10/2013 σε πώληση 100.923 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 940.197,07 Ευρώ. Επίσης προέβη την 07/10/2013 σε πώληση 20.804 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 193.477,20.