Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κα Αικατερίνη Μαρία Παπαευαγγέλου θυγατέρα του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέβη την 05.06.2014, σε πώληση 14.868 κοινών ονομαστικών μετοχών μου της εταιρείας, συνολικής αξίας 188.869,65 Ευρώ και την 06.06.2014 σε πώληση 15.118 κοινών ονομαστικών μετοχών μου της εταιρείας, συνολικής αξίας 192.056,43 Ευρώ.