Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κα Αικατερίνη Μαρία Παπαευαγγέλου θυγατέρα του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέβη:

• κατά την 24.05.2017 σε πώληση 36 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 579,60 Ευρώ και
• κατά την 25.05.2017 σε πώληση 9.501 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 152.130,21 Ευρώ.