Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κυρία Βασιλική Γιούτσου σύζυγος του νομικού συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ιωάννη Οικονόμου, προέβη
• την 14.02.2019 σε πώληση 3.190 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 48.198 Ευρώ και
• την 14.02.2019 σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 75.574 Ευρώ