Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κυρία Βασιλική Γιούτσου σύζυγος του νομικού συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ιωάννη Οικονόμου, προέβη:
• την 15.04.2019 σε πώληση 1.814 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 27.500,24 Ευρώ και
• την 16.04.2019 σε πώληση 5.186 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 79.019,60 Ευρώ.