Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι ο Απόστολος -Ευάγγελος Βακάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, παρ’ ότι ο ίδιος δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, με την από 18.12.2020 γνωστοποίησή του ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατέχει έμμεσα ποσοστό 23,22% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρείας «Tanocerian Maritime (Cyprus) LTD», η οποία, την 18.12.2020, απορρόφησε λόγω συγχώνευσης την εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME S.A.» και ούτως κατέστη κύρια μέτοχος της εταιρείας κατέχουσα τον ίδιο αριθμό μετοχών (31.589.966) και το ίδιο ποσοστό (23,22%) του μετοχικού κεφαλαίου της.