Ομίλου-Μητρικής

 • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 30.09.2010 DOWNLOAD
 • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 30.06.2010 DOWNLOAD
 • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 31.03.2010 DOWNLOAD
 • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 31.12.2009 DOWNLOAD
 • 2009 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 30.09.2009 DOWNLOAD
 • 2009 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2008 - 30.06.2009 DOWNLOAD
 • 2009 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2008 - 31.03.2009 DOWNLOAD
 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2008 - 30.09.2008 DOWNLOAD
 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2007 - 30.06.2008 DOWNLOAD
 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2007 - 31.03.2008 DOWNLOAD
 • 2007 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.06.2007 - 30.09.2007 DOWNLOAD