На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2007 - 30.06.2008 DOWNLOAD
  • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2007 - 31.03.2008 DOWNLOAD
  • 2008 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2007 до 31.12.2007 DOWNLOAD
  • 2008 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2007 - 2008 DOWNLOAD
  • 2008 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2007 - 2008 DOWNLOAD
  • 2008 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007 - 2008 DOWNLOAD