Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007-Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι η “Capital Research and Management Company”, αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, παρ' ότι η ίδια δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε στις 13 Ιανουαρίου 2012 με επιστολή της, ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, έχει κατέλθει του ορίου του 5% από την 11η Ιανουαρίου 2012

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος “Capital Research and Management Company” στις 11 Ιανουαρίου 2012 ήταν έμμεσα κάτοχος 6.200.799 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 4,772%.