Ομίλου-Μητρικής

 • 2009 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2008 - 31.03.2009 DOWNLOAD
 • 2009 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2008 - 31.12.2008 DOWNLOAD
 • 2009 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το 9μηνο του 2008 - 2009 DOWNLOAD
 • 2009 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2008 - 2009 DOWNLOAD
 • 2009 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008 - 2009 DOWNLOAD
 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2008 - 30.09.2008 DOWNLOAD
 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2007 - 30.06.2008 DOWNLOAD
 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2007 - 31.03.2008 DOWNLOAD
 • 2008 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2007 - 31.12.2007 DOWNLOAD
 • 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το 9μηνο του 2007 - 2008 DOWNLOAD
 • 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α τρίμηνο του 2007 - 2008 DOWNLOAD